วันที่   3   กรกฏาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
เตชะธัมโม 08.30-12.00   - ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  17  นางธัญญารัตน์ ประกายเพชร
เตชะธัมโม 13.00-16.30   - ประชุมเชิงปฎิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายวิทยากร ICT  20  นายสานิต ต่ออำนาจ