วันที่   2   กรกฏาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
สารีบท 08.30-12.00   - ประชุมการนิเทศการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  17  นางอุไรวรรณ ชัยสงคราม