วันที่   11   กรกฏาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
เตชะธัมโม 08.30-12.00   -  ประชุมคณะศิษย์เก่า นครชัยบุริทร์(ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์)  20  นางวรัญญาภรณ์ เพชรภักดี