วันที่   22   กรกฏาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
สายทองสายธารธรรม 08.30-16.30   - การอบรมการนำเข้าข้อมูลระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS) / ระบบการรายงานผลการดำเนินงาน แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในสถานศึกษา(NISPA) ปีการศึกษา 2563 ภาคเช้า โรงเรียนทุกโรงในอำเภอภูเขียว และ ภาคบ่าย โรงเรียนทุกโรง ในอำเภอ  143  นางสาวทุเรียน สิงห์โคกกรวด
สารีบท 08.30-16.30   - ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขต  20  นายวีรศักดิ์ แสงสุข
เตชะธัมโม 08.30-12.00   - ประชุมคณะกรรมการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเสียงด้วยเงินบริจาค  17  นางชัชรีพร โพนแพงพา