วันที่   9   กรกฏาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
เตชะธัมโม 08.30-16.30   - ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง  17  นางธัญญารัตน์ ประกายเพชร