วันที่   8   กรกฏาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
เตชะธัมโม 08.30-12.00   - รับรายงานตัว พนักงานราชการ จำนวน 11 อัตรา  15  นางอัมพร เมตตา