วันที่   13   กรกฏาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
สายทองสายธารธรรม 08.30-16.30   - พิจารณาการจักซื้อจัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์  30  นางทัศศินีย์ ฦาชา